Praktijk Turn Around

triggerpoint therapie - dry needling - massagetherapie

privacy verklaring

In het kader van de wetgeving over de privacy binnen Europa informeer ik u over mijn handelswijze als gevolg van deze wet. De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft in Nederland deze wet. Dit gebeurt onder de noemer AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze Europese wet is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Privacy in het cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zeer zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Daarbij zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. U heeft recht op het opvragen en/of het laten verwijderen van uw cliëntendossier.

Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een multidisciplinaire behandeling of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Voor het gebruik in geval van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Let wel! Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik indien gewenst een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Als u uw behandeling kunt declareren bij uw zorgverzekeraar dan ontvangt u van mij een zorgnota. Op deze zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Dit betreft de volgende gegevens: Uw naam, adres en woonplaats. De datum en de naam van de betreffende behandeling. Daarnaast ook uw geboortedatum en de kosten van de behandeling.

Communicatie per e-mail

Indien van toepassing ontvangt u van mij een zorgnota. Deze zorgnota kan ik u in een digitale vorm (opgemaakt in PDF formaat) aanleveren. Op deze wijze kunt u gemakkelijk uw zorgnota indienen bij uw zorgverzekeraar.

De e-mail die ik verzend worden versleuteld door een z.g. VPN-verbinding. Dit garandeerd een veilige methode van communicatie via het internet. Wilt u uw zorgnota per post? Geen enkel probleem. Gaat uw voorkeur uit naar de digitale versie? Dan vraag ik u op het intakeformulier om toestemming voor deze werkwijze.

Cookiebeleid

Deze website heeft geen contactformulier en er vindt geen analyse plaats zoals bijvoorbeeld google analytics. U hoeft op geen enkele manier uw persoonsgegevens op deze website achter te laten. Deze website maakt geen gebruik van cookies. U krijgt daarom ook niet de vraag om cookies te accepteren.

Ik ben als therapeut geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.